PEP UP Fashion Spice 1ST, FLOOR, KHAN ARCADE, JAWAHAR NAGAR